Tasarım Sahibinin Açabileceği Dava ve Talepler

Tasarım Sahibinin Açabileceği Dava ve Talepler

Tasarım Hakkı sahibi , hakka tecavüz edenler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına şikayette bulunarak , taklit ürünlere güvenlik güçlerince el konulmasını sağlayabilir. Bu durumda taklitçiler hakkında Cumhuriyet savcılıklarınca kamu davası açılır.

 Hak Sahibi Hukuk Mahkemelerinde, taklitçiler hakkında dava açarak; 

  • Fiilin tasarım hakkına tecavüz olup olmadığının tespitini,
  • Fiillerin durdurulmasını, 
  • Tecavüzün giderilmesini, maddi ve manevi zararın tazminini, 
  • Tasarım Hakkına tecavüz dolayısıyla üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren ürün ile bu ürünleri üretmeye yarayan araç, cihaz, makina gibi vasıtalara el konulmasını, el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınmasını veya el konulan ürünlerin şekillerinin değiştirilmesini veya imhasını talep edebilir. 
  • Tecavüz yoluyla üretilen ürünlerin ihracı veya ithali sırasında belge sahibi bu ürünlerde gümrüklerde el konulmasını talep edebilir. 
  • Tasarım sahibi,  hakkına tecavüz edenden sadece fiili zararının değerini değil, ayrıca tasarım hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancın da ödenmesini talep edebilir.

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören tasarım sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir: 

  • Tasarım hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı elde edebileceği muhtemel gelire göre; 
  • Tecavüz edenin, tasarımı kullanmakla elde ettiği kazanca göre;
  • Yasayı ihlal edenin, tasarımı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.
  • Tasarım hakkına tecavüz eden kişi aleyhinde verilen mahkeme kararının yayın yoluyla kamuya duyurulmasını talep edebilir.
Tescil Plus