Patent Sahibinin Açabileceği Dava ve Talepler

Patent Sahibinin Açabileceği Dava ve Talepler

Patent hakları ihlal edilen  tescil sahibi mahkemelerde dava açarak aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

 • Hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması talebinde bulunabilir, Ayrıca mahkemeden ihtiyati tedbir kararıyla; doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere veya patenti verilmiş usulün icrasında kullanılan vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanmasını, Herhangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesini talep edebilir.
 • Patent Hakkına Tecavüzün giderilmesini, maddi ve manevi zararın tazminini talep edebilir.
 • Hakları ihlal suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde doğrudan doğruya kullanılan araçlara ve patente bağlı bir usulün kullanımını sağlayan araçlara el konulmasını talep edebilir.
 • El konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınmasını talep edebilir. Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, patent sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir. 
 • Patentten doğan haklara tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, el konulan ürünlerin ve araçların şekillerinin değiştirilmesi veya patentten doğan haklara tecavüzün önlenmesi için, kaçınılmaz ise, imhasını talep edebilir.
 • Patentten doğan hakları ihlal eden aleyhine verilen mahkeme kararının masrafları yasayı çiğneyen tecavüz eden tarafından karşılanarak ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya ilan yoluyla duyurulması talebi.
 • Tescil sahibi, hakkına tecavüz edenden sadece fiili zararının değerini değil, ayrıca patent hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancın da ödenmesini talep edebilir.

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören patent sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir: 

 • Hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, patent sahibinin elde edebileceği muhtemel gelire göre; 
 • İhlal edenin, buluşu kullanmakla elde ettiği kazanca göre;
 • Buluşu bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre.
 • Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle buluşun ekonomik önemi, patent hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında patente ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.
Tescil Plus